*MESOGAIA-SARMATIA*
Imperium Internum
(РОССИЯ - УКРАИНА - БОЛГАРИЯ - ГЕРМАНИЯ)

ДА ГРЯДЕТ ХЕЛЬГИ АВАТАРА !            A HAIL TO THE FORTHCOMING HELGI AVATAR OF LAST TRUMPETS !            VIVA LA REVOLUTION NATIONAL POPULAR !            DIE NEUE PARTEI DAS GEISTES !              РИМ И СКИФЫ, ТРЕПЕЩИТЕ !    НАСТУПИЛО ВРЕМЯ САРМАТ !       МЫ - ОФИЦЕРЫ ДХАРМЫ !

Ігор Каганець
ФАЗИ І АРХЕТИПИ

Наш світ улаштований так, що будь-яка масштабна ідея (релігійна, наукова, політична, мистецька, технологічна) або система (особистість, корпорація, народ, цивілізація, раса, людство) у процесі свого розвитку має тенденцію проходити чотири фази:

1) генерування та популяризація ідеї або її нового бачення ("дитинство");

2) створення експериментального зразка, діючого прототипу ("чернетки") та його перевірка в екстремальних умовах ("підлітковий вік", "молодість");

3) руйнування зразка (кризове випробування, "смерть"), критичний аналіз результатів експерименту ("психологічна криза");

4) синтез всього набутого досвіду шляхом переходу на вищий рівень, створення повноцінної моделі та її масове тиражування ("зрілість").

Дослідження показують, що існує чітка відповідність між фазами розвитку і "формами інтегрованої культури":

фаза 1 — ідеалістична культура ("Срібна доба" або "Трета-юга"),

фаза 2 - сенсорна культура ("Мідна доба" або "Двапара-юга"),

фаза 3 - криза і руйнування сенсорної культури ("Залізна доба" або "Калі-юга"),

фаза 4 — подолання кризи шляхом переходу до ідеаційної культури ("Золота доба" або "Сатья-юга").

Системоутворюючим ядром для інтегрованої культури як системи цінностей кожної з чотирьох фаз є один з чотирьох метафізичних архетипів. Ці архетипи дуже рідко виявляються у житті в чистому вигляді (зазвичай маємо їх поєднання у різних пропорціях), проте кожен з них завжди прагне до повного, одноосібного домінування в індивідуальній чи/масовій свідомості.

1. Архетип "Біоробот". Згідно з ним, існує Бог-Отець, який створив Всесвіт і людину. Людина як творіння Боже носить на собі Його відбиток, проте між нею і Богом існує така ж|сама прірва, як між людиною і, скажімо, створеним нею роботом. Людина від самогі? початку є грішною істотою, вигнаною з Раю. Вона цілком залежить від Творця і сама не здатна до повноцінних актів творчості. "Повернення в Рай" можливе лише завдяки колективним зусиллям цих слабких недолугих істот. Кращою формою самоорганізації для них є демократія, коли колектив обирає зі свого середовища такого "старшого", який найбільше відповідає усталеним колективним нормам і схильний до їх збереження. З погляду політології архетип "Біоробот" лежить в основі центристських ідеологій, які, за самим визначенням, орієнтовані на збереження існуючого порядку.

Найпослідовніше цей архетип реалізовано в юдаїзмі, звідки він потрапив у післяапостольське християнство і вже з 3 ст. н. є. став у ньому домінуючим. Прийняття описаної світоглядної бази логічно призвело, серед іншого, до проникнення у християнство старозавітнього уявлення про "страх Божий" і людину як "раба Божого", що цілком суперечить букві та духу Євангелія. Архетип "Біоробот" відповідає психологічному стану дитинства, в якому до кінця життя перебуває багато людей. Саме для таких несамостійних "дітей" властива гостра потреба в зовнішньому керуванні. Носій цього архетипу відчуває головну відповідальність не перед собою чи іншими людьми (такими самими "біороботами" чи "дітьми"), а перед зовнішнім Творцем ("дорослим", який може нагородити або покарати). Ця відповідальність перед Богом є головним чинником, який обмежує сваволю людини з описаним світоглядом.

Додамо, що християнська церква навряд чи стала б масовою, якби з самого початку не врахувала "дитячий" рівень свідомості своїх членів і не взяла за основу згаданий "дитячий" архетип. Окрім того, архетип "Біоробот" добре надавався для впорядкування церкви і дисциплінування маси віруючих, що переконливо довів оснований на тому ж самому архетипі юдаїзм з його неперевершеним колективізмом.

2.Архетип "Надлюдина". Згідно з ним, кожна людина є втіленим Богом, поза нею Бога немає. Отже — немає зовнішніх етичних обмежень. За свою поведінку носій "надлюдського архетипу" відповідає в першу чергу перед самим собою, у другу чергу — перед іншими "надлюдьми". Все залежить лише від "надлюдини", а навколишній світ є наче продовженням її тіла, отже — Раєм. Будь-яке відхилення від райського стану є тимчасовим явищем, яке потребує негайного виправлення. Формою самоорганізації спільноти з таким світоглядом є монархія на чолі з "божественним правителем" (імператором, фюрером, царем). Він є правителем "сакрального космосу" ("Священної Імперії", "Тисячолітнього Райху"), котрий потребує просторового розширення, імперської експансії.

Домінування цього метафізичного архетипу проявилося у хрестових походах 11—13 ст., які втілили релігійну потребу розширення сформованого у Західній Європі т. зв. "Християнського світу" (Рах СЬгізіі) на чолі з Римським папою і впорядкування навколишнього світу. У 20-му столітті надлюдський архетип найяскравіше виявився у нестримному динамізмі націонал-соціалістської Німеччини.

Архетип "Надлюдина" відповідає психологічному стану підлітка з його максималізмом і прагненням до збивання у тісно згуртовані, жорстко організовані групи. Цей архетип є діаметральною протилежністю і радикальним запереченням архетипу "Біоробот". Можна сказати, що "надлюдський" світогляд з його гординею є гострою реакцією на розбалансування, викликане домінуванням світогляду "рабів Божих", пристрасним бажанням "підлітка" якнайскорше "вистрибнути з дитячих штанців", позбавитися опікування "дорослих" і самому стати "дорослим". Надлюдський архетип лежить в основі правих ідеологій (зокрема, фашизму і націонал-соціалізму) зі всім їхнім романтизмом та революційністю (див. статтю "Фашизм чи солідаризм?").

3. Архетип "Матерія". Згідно з ним, Бога немає, а всесвіт і людина є продуктами еволюції матерії. Ця матерія має чарівну здатність саморозвиватися, тому цей архетип знаходить своє вираження як у відвертому атеїзмі ("Бога немає!"), так і в туманному пантеїзмі ("Всесвіт — це Бог!"), різновидами якого є буддизм, а також сучасний космізм з його обожненням матерії. Оскільки матерія розвивається сама, то "прогресивно мислячій людині" треба лише прибрати перепони для її вільного еволюційного розвитку, якщо треба — то і найрадикальнішими засобами. Тим паче, що природа для носія матеріалістичного світогляду є не храмом, а майстернею, у якій можна робити що завгодно.

Домінування цього світоглядного архетипу заперечує будь-яку ієрархію, тож його соціально-політична реалізація тяжіє до відвертої чи прихованої атеїстичної диктатури: від комуністичного тоталітаризму до тоталітаризму "суспільства споживання" на кшталт сучасних США. Послідовний матеріаліст не має жодних моральних обмежень — ні зовнішніх, ні внутрішніх, а тому перебуває у стані цілковитої безвідповідальності. На цьому архетипі ґрунтуються ліві ідеології, для яких властива перманентна революційність заради "всезагального прогресу". Архетип "Матерія" відповідає психологічному стану внутрішньої кризи і спустошення ("темна ніч душі"), за яким настає або руйнування особистості, або її Преображення. Цей архетип є тотальним запереченням як архетипу "Біоробот", так і архетипу "Надлюдина". Нинішня глобальна криза спричинена тим, що в сучасній цивілізації домінує матеріалістичний архетип попри її зовнішню релігійність, звідси — стан духовного спустошення, описаний в Біблії як "мерзота запустіння".

4. Архетип "Боголюдина". Згідно з цим архетипом, є Бог-Отець — Творець Неба і Землі, Вишній і Святий. Він є соборною особистістю, тобто колективним організмом, що складається з божественних істот: "Я сказав: ви боги" (Іван, 10:34). Ці божественні сутності перебувають одна з одною в стані гармонії і любові: "Бог є любов" (1 Іван, 4:8). Частина богів "одягнула" духовну оболонку і, втілившись у фізичному світі, стала людьми. Тобто людина має чотири складові: плоть, психіку (душу), дух і божественне ядро. Відповідно, людина має свідомість земну (психіка), духовну і божественну. Пізнання людиною своєї духовної і божественної природи дозволяє їй долучитися до щастя і сили Бога-Отця, що виражається в оволодінні ВІРОЮ — найпотужнішою силою у Всесвіті: "Істинно кажу вам: коли матимете віру хоч як зерно гірчичне, і горі оцій скажете: "Перейди звідси туди", то й перейде вона, і нічого не буде для вас неможливого" (Матвій, 17:20). Як ми вже показали, три описані вище метафізичні системи - "Біоробот", "Надлюдина", "Матерія" — взаємозаперечують і взаємопоборюють одна одну. Суперечність між ними знімається з виходом у надсистему — до архетипу "Боголюдина", який визнає часткову слушність кожної з трьох систем і розставляє їх на свої місця, адже:

• Психофізичну оболонку як людини, так і тварини справді можна розглядати як біоробота, керованого земною свідомістю — психікою (подібно до механічного робота, керованого комп'ютерною програмою). Проте людина принципово відрізняється від тварини тим, що людина керується "оператором" — втіленою духовно-божественною особистістю.

• Людина справді є втіленим богом і за достатнього високого рівня розвитку може усвідомити свою божественність. Проте її внутрішній "божественний оператор" є представником соборної особистості всемогутнього Бога-Отця. Тому чим сильніший зв'язок людини з Богом-Отцем, тим більша її земна могутність. Крім того, людина є відповідальною не лише перед собою і людьми, але й перед Богом-Отцем, який за необхідності може втручатися в "природний" розвиток земного світу.

• Матерія справді є чарівною, а Всесвіт є живим організмом, але лише тому, що таким його створив Бог-Отець. Цей всесвіт еволюціонує, але лише тому, що у ньому активно працюють ангели на небі і люди на землі, які разом борються з силами зла і хаосу.

Найяскравішим виявом боголюдського архетипу був період земного життя Ісуса Христа і діяльність його апостолів з їхньою здатністю до цілительства і чудотворення. Часткове відновлення боголюдського архетипу також зустрічаємо у першій половині існування Запорізької Січі як православного військово-чернечого ордену з християнською магією козаків-характерників. Архетип "Надлюдина" відповідає психологічному стану такої особистості, яка подолала внутрішню кризу і стала "дорослою" (здійснила ініціацію-перехід), позбавилася страху і відчула себе втіленою божественною істотою, відповідальною перед Творцем та людьми — предками, сучасниками і ще ненародженими.

Якщо архетипи "Біоробот", "Надлюдина" і "Матерія" лежать в основі центристської, правої і лівої ідеологій, то ідеологія архетипу "Боголюдина" пропонує системну альтернативу і підноситься над поділом "праві—центристи—ліві". Свою соціально-політичну реалізацію боголюдський архетип знаходить у формі варново-корпоративного структурованого суспільства (брахмани, кшатрії, бізнесмени, спеціалісти, непосвячені), керованого гетьманом, який поєднує у своїй особі найвищу законодавчу, виконавчу і судову влади, періодично переобирається і несе перед Богом і народом повну відповідальність (майном, свободою і життям) за плоди свого правління. Фундаментом такого структурування суспільства є принцип "природовідповідної праці" (сформульований Григорієм Сковородою), об'єктивні закони менеджменту, наприклад, цілісність влади (влада — це відповідальність, а відповідальність не можна розділити), а також сучасні технології кваліметрії (кількісної оцінки якісних показників) та професійного добору.

(ПЕРЕХІД-ІУ випуск 12)

THULE - SARMATIA
The East European Metapolitical Association of New Right International

A HAIL TO THE GODS OF CREATION !
A HAIL TO THE KING OF THE WORLD !
A HAIL TO THE METAL INVASION !
A HEAVENLY KINGDOM ON EARTH !
"Freedom Call"© Mesogaia-Sarmatia, 2005-2006
goutsoullac@rambler.ru

GROUPS.YAHOO.COM/GROUP/THULE-SARMATIA
WWW.LIVEJOURNAL.COM/COMMUNITY/MESOGAIA-SARMAT
WWW.LIVEJOURNAL.COM/COMMUNITY/UA_NAZIONALISM
Rated by MyTOP

hitua


ГРЯДЕ АВАТАРА ОСТАННІХ СУРМ !
A HAIL TO THE FORTHCOMING HELGI AVATAR OF LAST TRUMPETS !
Das Kriegsgefolge "Die Offiziere des Dharmas"
SCHWARZ FRONT
THE BROTHERHOOD OF BRIGADES OF THE EUROPEAN
RECONQUISTA