*MESOGAIA*
Imperium Internum
(РОССИЯ - УКРАИНА - БОЛГАРИЯ)


Ідеологічні засади Національного Альянсу

Із самої назви „Національний Альянс” випливає, що національна ідея є єдиним чинником для об’єднання (альянсу) всіх українців в світі. Звідси зрозуміло, що першим і основним ідеологічним засновком організації є

 Національна ідея, як націотворча концепція, що інтегрує всіх українців в Українську Націю, яка є найвищим суспільним утворенням, що виступає посередником між особою та вічністю. 

Українська Нація є творцем і єдиним джерелом Української Держави, яка існує для Нації і кожного українця зокрема, а не навпаки. Українська Держава забезпечує становлення української присутності в світі, розвиток Нації і самореалізацію прагнень кожного українця.

Українська національна ідея повинна об’єднати всіх українців в прагненні до найвищого розвитку та самовдосконалення і забезпечення оптимальних умов для існування і є гармонією інтересів колективного та індивідуального.

Усвідомлюючи деструктивну роль узагальнюючого космополітизму, як і всіх уніфікуючих суспільних доктрин, вважаємо, що національний плюралізм є основною умовою справедливого світового порядку.

Нація володіє основними рисами, які виражаються в самобутніх традиціях і звичаях, мові і культурі, території з її специфікою і особливостями, історії, як ретроспективі і, відповідно, перспективі буття національного організму. Національно ідентифікована особистість може з більшим правом претендувати на свободу і самовираження. Це стверджує важливість морального імперативу ідеї „укорінення”, яка рятує людину від безликості і відсутності орієнтиру. „Укоріненість” дає людині відчуття спадкоємності поколінь і традицій, національний менталітет і відчуття перспективи і, врешті-решт, свободи, оскільки ні людина, ні світ не можуть бути вільними, якщо не є вільною нація.

Традиція лежить в основі будь-якого здорового суспільного організму і є його внутрішнім регулюючим чинником. Національний Альянс сповідує універсальні моральні цінності, які виривають людину з приземленості і підкоренню побуту і скеровують до пошуку вічних вартостей, і, в наслідку, заглиблення в Абсолют. Орієнтиром є цінності, які випливають з традицій українського народу та християнської моралі, в основі яких лежать потреба плекання і оберігання сім’ї, як основного джерела української нації, почуття побратимства з кожним українцем в світі, дотримування основних засад піднесеного життя індивіда, плекання культури, як основного смислотворчого елементу в житті людини

Життєвий ідеалізм. Національний Альянс вважає, що кожна людина прийшла в світ з певною місією, найвищим устремлінням якої є якнайкращий розвиток власних талантів особи та розвиток органічного суспільного життя – Нації. Кожен українець повинен від народження думати про необхідність власного вкладу в життя нації і, відповідно, людства, яке є мультиверсумом Націй.

http://national.org.ua/content/view/11/41/

Національний Альянс – всеукраїнська молодіжна громадська організація, що була заснована в січні 2005 року, і об’єднала як окремих активістів ”Помаранчевої революції”, так і цілі молодіжні середовища в більшості регіонів України.
Місією Національного Альянсу є сприяння становленню міцної України, відродження традиційних моральних та світоглядових цінностей українського народу шляхом залучення молоді до активної громадсько-політичної діяльності та збільшення ролі третього сектору (громадських організацій) в суспільному житті.
Гасло "Україна понад усе" має стати об’єднавчим чинником всіх верств Нації зі Сходу на Захід, з Півдня на Північ.
Завдання:
- створення потужного прошарку національно-орієнтованих лідерів з-поміж молоді у всіх сферах життя;
- відродження духу національної солідарності, духовності і моралі;
- сприяння відкритості інститутів громадянського суспільства, зокрема, інституту виборів в контексті розбудови національної держави;
- протидія спробам використати ідею демократії (влади народу) задля знищення національних, культурних та етнічних відмінностей народів з метою демонтажу націй;
- виховання в молоді національної свідомості, політичної та правової культури;
- сприяння інтеграції України в європейське та світове співтовариство при збереженні і розвитку національної ідентичності;
- об’єднання українців світу навколо духовного стрижня Батьківщини;
- об’єднання здорових національних сил народів світу задля втілення ідеалу „кожна нація має жити вільним життям на своїх етнічних територіях”.

Для здійснення місії та завдань Національний Альянс працює за 4-ма напрямками: міжнародний (налагодження контактів зі здоровими національними організаціями інших держав, обмін досвідом, проведення спільних заходів, переймання позитивного досвіду побудови національного громадянського суспільства та його адаптація до вітчизняних реалій), громадсько-політичний (проведення навчальних семінарів, тренінгів, „круглих столів”, лобіювання інтересів молоді перед органами державної влади, залучення молоді до участі у виборчих процесах), інформаційний (інформування молоді та суспільства через власні інформаційні ресурси та кампанії, а також через всі доступні засоби інформації), культурно-просвітницький (проведення вікторин, конкурсів, літніх таборів, концертів на виховання молоді в дусі патріотизму, принципів традиційної української моралі і християнської духовності).
Національний Альянс має осередки в 16 областях України та місті Києві. Його членами є молоді люди різних професій і роду занять (учні, студенти, викладачі, підприємці, державні службовці, депутати місцевих рад).

В Інтернеті з’явився новий молодіжний сайт – www.national.org.ua
Він належить Всеукраїнській молодіжній організації „Національний Альянс” і присвячений... краще самі зайдіть і подивіться: www.national.org.ua.
Ми ж лише нагадаємо, що дана організація є учасником Громадянського руху "Чиста Україна".

Довідка:
Ідею створення нової всеукраїнської молодіжної громадської організації під назвою Національний Альянс одноголосно підтримали делегати Установчих Зборів, що відбулися днями в місті Києві. Участь в Зборах взяло 95 представників з 15 областей України.
Новостворена організація об'єднала в своїх лавах молодь народжену „помаранчевою" революцією та один з першочергових своїх кроків вбачає в створенні осередків в усіх областях України. За словами одного з ініціаторів створення Національного Альянсу Юрія Міндюка, вибори Президента України зробили те, над чим всі молодіжні організації працюють вже більше 10 років, - розбудили в молодих людях громадянську свідомість, змусили їх взяти активну участь в житті держави. Тепер надзвичайно важливо правильно скерувати та знайти застосування цій енергії.
Зробити це покликаний, зокрема, і Національний Альянс. Так, організація має на меті сприяння розбудові державності України шляхом поширення національної ідеї. „Національну ідею ми розуміємо дуже широко: від вивчення Тараса Шевченка українською, а не російською мовою, як це й досі відбувається в окремих регіонах, аж до проведення інформаційно-просвітницької роботи про Європейський Союз і європейські цінності в Україні та про Україну і українську культури в країнах Європейського Союзу".
Виходячи з мети та завдань, учасники Установчих Зборів обговорили основні напрямки діяльності організації, зокрема, ті, що вирізнятимуть її з-поміж сотень інших. В першу чергу, це міжнародна діяльність: налагодження співпраці з громадськими та політичними організаціями правого спектру інших країн, обмін досвідом, практична та теоретична допомога, проведення спільних заходів. На окрему увагу заслуговує надання підтримки в самоорганізації молодим людям, українцям за походженням, що є громадянами інших держав, насамперед сусідніх - Польщі, Білорусі, Росії.
По-друге, це проведення активної роботи в інформаційному просторі. Уже зараз розробляється кілька інтернет проектів: по створенню та підтримці порталу, що об'єднав би значний національний ресурс, по створенню ряду сайтів, можливо, не дуже відомих, але українських по суті гуртів та виконаців, поширенню українського софту.
Залишає за собою Національний Альянс і більш традиційну роботу: проведення навчальних семінарів, тренінгів, проведення просвітницької роботи, організація конкурсів, змагань, вікторин; будь-які інші акції спрямовані на залучення молоді до активної громадської роботи, виховання в дусі патріотизму та християнської моралі, поширення української культури.
Організація є відкритою для всіх, кому близькими є її мета та завдання, та хто сповідує її принципи, а в основу ідеології Національного Альянсу лягли такі глибокі поняття, як християнство, патріотизм, традиція та ідеалізм.
Головою Всеукраїнської молодіжної громадської організації „Національний Альянс" обрано депутата Луцької міської ради Ігоря Гузя.A HAIL TO THE GODS OF CREATION !
A HAIL TO THE KING OF THE WORLD !
A HAIL TO THE METAL INVASION !
A HEAVENLY KINGDOM ON EARTH !